Skip to content

സെക്യുലറും ഭരണകൂടസെക്യുലറിസവും തമ്മിലുള്ള ദൂരം – ടി. മുഹമ്മദ് വേളത്തിന് ഒരു തുറന്ന കത്ത്

December 11, 2014

പ്രിയ മുഹമ്മദ്

ചുംബനസമരങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉയർന്നുവന്നിരുക്കുന്ന ധർമ്മസങ്കടങ്ങളും ആശയസംഘട്ടനങ്ങളുമാണ് എന്നെ ഈ കത്തെഴുകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. Read more…

Is Standing with Young People Yet Another Fad? Reflections on the Young and Kiss Protests in Kerala

December 11, 2014
by

My arguments supporting young people in some recent debates, notably, the ones around the International Film Festival of Kerala and the ongoing Kiss protests, have apparently irritated a number of people, especially friends who belong to my own generation. From more than one source (hardly ever directly, though) I hear that they grumble that I am biased towards the young. That, apparently, is the latest fad. And Devika, it appears to them, has a tendency to support fads. Read more…

From Ferguson to Pune—The Minority Report: Archit Guha

December 6, 2014
by

This is a guest post by ARCHIT GUHA

Prima facie, the grand jury decision in the United States to not indict a white police officer, Darren Wilson, in the murder of a black teenager, Michael Brown, and the flurry of protests that have occurred since the incident in August are distinctly symptomatic of the structural racism that continues to plague the settler colonial nation that institutionalized slavery nearly 500 years ago, but claims to be post-racial today. Read more…

A Women’s Charter for Delhi Elections: Women against Sexual Violence and State Repression

December 4, 2014

Guest Post by Women Against Sexual Violence and State Repression

The elections in Delhi are approaching.

Violence, as well as discrimination against women, and sheer denial of women’s dignity and rights, has been a huge concern for Delhi’s citizens.

This is the time when women are looking towards the political parties, to see what place women’s rights and freedoms have on their agenda.

We are disturbed to see that while most parties pay lip service to the cause of women’s rights, they blithely field candidates accused of violence against women, and they play to the patriarchal gallery on a range of issues, ignoring the voices of the women’s movement.

We, the undersigned would like to put the following concerns on the agenda of the Delhi elections, and we ask the political parties contesting Delhi elections to respond to them with urgency and seriousness. We appeal to all women voters to place this charter before every candidate and every party campaigner, and ask them for a clear position on each of its points.

1. We are alarmed at the spiralling of communal violence towards the Delhi elections. We are shocked that, instead of nabbing those who are fuelling the violence in a planned way, the Delhi Police has instead beaten up and brutalised innocent women in Trilokpuri. Above all, we are appalled at the attempts to justify communal, caste, racial or homophobic/transphobic violence in the name of ‘protecting women’. We assert that women are invariably rendered most unsafe by such violence. We seek a commitment that no party will promote leaders – either as candidates or as campaigners – who are accused of stoking violence against women, as well as communal, caste, racial or homophobic/transphobic violence. Specifically, we do not want the notorious 1984 duo Jagdish Tytler and Sajjan Kumar, we do not want to see Gugan Singh (who made communal speeches in Bawana) or Sunil Vaidya (who incited riots at Trilokpuri), or Somnath Bharti (charge-sheeted for racist and anti-women violence at Khirki) to be candidates or campaigners. Read more…

Appeal to Stay the Execution of Surinder Koli: Concerned Women, Individuals and Groups

December 4, 2014

Guest Post by Concerned Women, Womens’ Groups and Others against the Death Penalty Awarded to Surinder Koli

To,

The President of India

Rashtrapati Bhavan, New Delhi, India.

2 December 2014

Subject:  Execution of Surinder Koli Would be a Travesty of Justice:
Plea for Mercy from Women’s Groups, Lawyers, Academics, Students and Activists

As women who have been engaged in the struggles for women’s rights and justice, (and their allies) we appeal to you to commute Koli’s death sentence or at least to stay his execution till the completion of the other cases involving other Nithari victims in which he is an accused. 

Read more…

Days and Nights in Manesar – Reflecting on the ASTI Workers’ Struggle: Anshita & Arya

December 3, 2014
Talking about Work and Struggle

Guest Post by Anshita & Arya (Krantikari Naujawan Sabha)

All 310 contract workers in ASTI Electronics factory in IMT Manesar in Gurgaon, Haryana have been on dharna since 3rd November 2014 after they were laid-off on 1st November 2014 citing low work demand. Seven of them are on fast-unto-death from 24th November, while ten workers and pro-worker activists each everyday sit on relay hunger strike.

 In a context where contract workers, increasing exponentially as a demand of the capitalists gleefully forced down by the government through labour law reforms, are finding it ever harder to organize/unite and sustain spontaneous outburts of discontent, due to the precarious nature of their life and work conditions, workers at ASTI Electronics (as a continuation of the 60-70 strikes in various factories in the industrial belt of Gurgaon-Manesar-Dharuhera-Bawal in the last few months) are fighting back and keeping the flame of new emergent struggles alive.

These workers are raising important questions on contractualisation and informalisation within the organized sector which even Central Trade Unions have constantly avoided. Over 250 of these 310 workers are women whose militancy in struggle and leadership is redefining the overall struggle and changing the gender relations within the workers movement.

This struggle for work-livelihood-life is unmasking the heart of the developmental model on DMIC (see current projects in makeinindia.com) which Mr Modi under the supervision of the capitalist class is proposing as the solution to all ills before so-called ‘progress of the country.What follows is a short reflection from the factory gate on the ongoing struggle. Read more…

അഴിക്കാനും ആടാനും തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയവർ തന്നെ നാം : തെരുവിൽചുംബനസമരക്കാർക്ക് ഒരു സന്ദേശം

November 28, 2014

സുഹൃത്തുക്കളെ,

 

കിസ് ഒഫ് ലൌ സമരങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് പലതരം ആശങ്കകൾ കേട്ടുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

അത് ആഗോളീകരണ അഴിഞ്ഞാട്ടമാണെന്നും,

അതല്ല, മദ്ധ്യവർഗ്ഗ സന്തതികളുടെ എടുത്തുചാട്ടമാണെന്നും,

അതുമല്ല, അതിനു രാഷ്ട്രീയമേ ഇല്ലെന്നു വരെയും, കേരളത്തിലെ ബദൽരാഷ്ട്രീയങ്ങളിലെ പ്രമുഖവ്യക്തിത്വങ്ങൾ അടക്കമുള്ള പലരും മുറുമുറുക്കുന്നു.

Read more…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 57,484 other followers